Poème calligraphié par l'empereur Huizong Paysage chinois Paysage chinois dont la traduction est ici

Anthologie bilingue de la poésie chinoise tardive

Notes et commentaires sur les textes et les auteurs

Les formes poétiques de la littérature chinoise tardive : les 詩 et 詞 des Song

Les formes poétiques de la littérature chinoise tardive : les 曲 des Yuan

Dynastie chinoise des Song 宋代 (960 – 1279)

Biographie et notes par auteurs

李煜   Lĭ Yù (937 - 978)
王禹偁   Wáng Yŭ Chēng (954 – 1001)
寇準   Kòu Zhŭn (961 – 1023)
林逋   Lín Bū (967-1028)
夏竦   Xià Sŏng (985–1051)
柳永   Liŭ Yŏng (987 ? – 1053 ?)
范仲淹   Fàn Zhòng Yān (989 – 1052)
晏殊   Yàn Shū (991 – 1055)
宋祁   Sòng Qí (998 – 1061)
歐陽修   Oū Yáng Xiū (1007 – 1072)
蘇舜欽   Sū Shùn Qīn (1008 – 1048)
李覯   Lĭ Gòu (1009 – 1059)
文同   Wén Tóng (1018–1079)
晏幾道   Yàn Jĭ Dào (1030 – 1106)
蘇軾   Sū Shì (1037 – 1101)
黃庭堅   Huáng Tíng Jiān (1045 – 1105)
秦觀   Qín Guān (1049 – 1100)
賀鑄   Hè Zhù (1052 - 1125)
周邦彥   Zhōu Bāng Yàn (1056 – 1121)
時彥   Shí Yàn (vers 1065 – 1107)
毛滂   Máo Páng (1067 – 1120)
朱敦儒   Zhū Dūn Rú (1081 – 1159)
宋徽宗 - 趙佶   Sòng Huī Zōng – Zhào Jí (1082 – 1135)
李綱   Lĭ Gāng (1083 – 1140)
李清照   Lǐ Qīng Zhào (1084 – après 1149)
蔡伸   Cāi Shēn (1088 - 1156)
張元幹   Zhāng Yuán Gàn (1091 – vers 1170)
劉子翬   Liú Zĭ Huī (1101– 1147)
岳飛   Yuè Fēi (1103 – 1142)
陸游   Lù Yóu (1125 – 1210)
范成大   Fàn Chéng Dà (1126 – 1193)
楊萬里   Yáng Wàn Lĭ (1127– 1206)
朱熹   Zhū Xī (1130–1200)
朱淑真   Zhū Shū Zhēn (vers 1131)
張孝祥   Zhāng Xiào Xiáng (1132 – 1169)
辛棄疾   Xīn Qì Jí (1140 – 1207)
姜夔   Jiāng Kuí (1152 – 1220)
劉過   Liú Guò (1154–1206 )
戴復古   Dài Fù Gŭ (1167 – ?)
嚴蕊   Yán Ruĭ (vers 1182)
劉克莊   Liú Kè Zhuāng (1187 – 1269)
元好問   Yuán Hăo Wèn (1190 – 1257)
葉紹翁   Yè Shào Wēng (vers 1200)
白樸   Bái Pŭ (1226 – après 1306)
文天祥   Wén Tiān Xiáng (1236 – 1283)
張炎   Zhāng Yán (1248 —1320)
馬致遠   Mă Zhì Yuăn (1250 – 1324)
王和卿   Wáng Hé Qīng (vers 1260)
王清惠   Wáng Qīng Huì (~1265 – ~1294
張養浩  Zhāng Yăng Hào (1270 – 1329)
張可久  Zhāng Kĕ Jiŭ (vers 1270 – vers 1348)
喬吉   Qiáo Jí (1280 ? -1345)
袁宏道   Yuán Hóng Dào (1568 – 1610)
袁枚   Yuán Méi (1716 – 1798)
林則徐   Lín Zé Xú (1785 – 1850)

Haut de page Paysage chinois
fin de page

Tous droits réservés - 2006-2018 - Bertrand Goujard